CENA KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI

1. listopadu 2016 jsme již pojedenácté ocenili nejkvalitnější poskytovatele sociálních služeb České republiky. V sídle Senátu Parlamentu České republiky, ve Valdštejnském paláci, jsme za účasti senátorek Milady Emmerové a Zuzany Baudyšové, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a mnoha dalších významných hostů, udělili ocenění, které má, jak doufáme, význam nejen pro přímé účastníky, ale pro celý sektor sociálních služeb. Záštitu opět převzala první dáma, paní Ivana Zemanová.

Projekt se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže a uznání profesí spojených se sociálními službami a zároveň poděkovat v důstojném prostředí Senátu ČR profesionálům z oboru, a to nejen z řad managementu.
Děkujeme za všechny nominace, které jste nám zaslali. Garantka projektu a vydavatelka Péče o seniory, dříve Ošetřovatelské péče, MUDr. Jana Bradáčová, MBA, společně s předsedou Rady kvality ČR Robertem Szurmanerm po skončení 11. ročníku vyhlásili 12. ročník – již nyní můžete přemýšlet, koho nominujete tentokrát!
Z více než 100 nominací byli jako nejlepší v roce 2016 oceněni následující poskytovatelé sociálních služeb:

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

  1. POBYTOVÉ SLUŽBY PRO SENIORY

DOMOV DUHA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NOVÝ JIČÍN
Bezesporu největším překvapením 11. ročníku se stalo zařízení, které zvítězilo v kategorii poskytovatel pobytových sociálních služeb. Doslova by se dalo říct, že se jedná o skokana roku. Zařízení sociálních služeb soutěžilo již v roce 2015, v mezičase se však rozrostlo o dvě další pobočky. Bohatý duševní život a jeho kvalita ve stáří je zde nejen standardem, ale přímo základní filozofií, principem, který vnímáte již od vstupu do zařízení. Krásné a velmi inspirativní prostředí, spousta reminiscencí, fotografií ze života uživatelů, historických fotografií, pozoruhodné množství volnočasových aktivit, až po fascinující koncept mobilních zahrádek, ve kterých vozí hlínu a květiny za imobilními seniory. Nesmírně zajímavé je řešení třídění odpadu, ke kterému přesvědčit starší generaci vyžaduje poměrně značné úsilí. V mnoha směrech, především však pro přesvědčivé chápání kvality sociálních služeb, si Domov Duha ocenění nesporně zaslouží.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM STRÁŽNICE
Domov se nachází v srdci věhlasného městečka s velmi přívětivou atmosférou. V domově je mnoho imobilních klientů, přesto pracovníci dělají vše, aby uchovali jejich kontakt s přírodou a tradicemi regionu, na které zejména ve Strážnici hodně dbají. Domov citlivě rekonstruuje památkově chráněný objekt a vytváří dobré podmínky pro velmi kvalitní stárnutí. Díky vysokému standardu poskytovaných služeb si právem získal respekt odborné veřejnosti.

2. TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

PONTIS
ŠUMPERK O.P.S.
Poskytovatel terénních služeb na velmi rozsáhlém území Šumperku porotu přesvědčil skvělou organizací a plánováním služeb a také nepřetržitým provozem až 13 hodin denně, a to včetně víkendů, které jsou velmi využívané. Poskytovatelé terénních služeb jistě ví, jak obtížné je logisticky a personálně bezchybně zajistit tak rozsáhlou službu. Velmi kvalitní služby se zde pojí s dobrou spoluprací s městem, dalšími službami a velkou flexibilitou poskytovatele. Služba vychází z potřeb a možností klienta a čeho si nejen my, ale především sami uživatelé a a jejich rodinní příslušníci cení opravdu nejvíce, je naplnění základního poslání terénní služby, a sice: nedělat uživatele na službě závislými.

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

SALINGER Z.S., HRADEC KRÁLOVÉ
V duchu výroku spisovatele J.D. Salingera, který ve svém díle Kdo chytá v žitě popisuje svou představu nejoblíbenější činnosti tak, že by moc rád stál u útesu, aby mohl zachraňovat děti bezstarostně běžící po louce v žitě, vytvořila společnost Salinger záchrannou síť komplexně propojených sociálních služeb. Dominuje jim prostupnost, reflektují potřeby rodin a dětí v mnohých fázích života a tyto potřeby uspokojují v centrech Modrý pomeranč, Triangl, ZIP či Síťovka. Pozoruhodné je komplexní propojení 6 středisek s přesnou dělbou kompetencí, ale i výraznou spoluprací. Porota vysoce hodnotila nejen osvětovou a preventivní činnost při aktivním vyhledávání rodin v obtížné sociální situaci, např. prací terénního pracovníka na sídlišti, ale i četné programy pro celou rodinu. Pozoruhodné je vytvoření „nesociální služby“, a sice Centra přátelského k rodině. Management nejen kvalitně řídí a rozvíjí komplexní sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ale aktivně se zasazuje i o novou koncepci sociálního bydlení v regionu Hradce Králové.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO, SLUŽBA RODINNÝ SOCIÁLNÍ ASISTENT
Oblastní charita Znojmo již v roce 2013 přesvědčila porotu o progresivním přístupu a velké péči o ženy v nelehkých životních situacích. Letos se soutěže zúčastnila se službou Rodinný sociální asistent, která vznikla v roce 2007 a pomáhá sociálně slabým rodinám s dětmi v celém znojemském a moravskokrumlovském regionu. Jedná se převážně o rodiny, jejichž příjmy tvoří převážně dávky státní sociální podpory a hmotné nouze. V roce 2015 byla služba rozšířena o terénní práci s rodiči a dětmi zaměřenou na odstranění příčin školní neúspěšnosti. Hodnotitelé i s ohledem na vývoj, který mohli sledovat, vysoce ocenili komplexnost a progresivnost poskytovaných služeb pro širokou skupinu obyvatelstva.

KATEGORIE POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

uděleno ČESTNÉ UZNÁNÍ
DOMOV NANOVO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, STUDÉNKA
Nanovo je zkratkou tří slov: naděje, normalita, volba. Nanovo je však především výjimečná služba pro osoby od 27 let se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením, která je poskytována 18 uživatelům. Cílem služby je jejich individuální podpora v běžném domácím prostředí, což se celému kolektivu zaměstnanců daří skvěle. Jejich snahou je, aby klienti mohli prožít život co nejpodobnější tomu, jaký žijí jejich vrstevníci. Bydlí tedy v běžných bytech v běžné zástavbě, realizují své koníčky, obstarávají si běžné činnosti každodenního života, hledají si přátelství, využívají běžné služby, hledají návazné sociální služby apod. To vše s individuálně nastavenou podporou asistentů ve službě. Díky tomuto přístupu se zvyšuje povědomí veřejnosti o soužití s lidmi s postižením a zvyšuje se potřebná míra sociálního začlenění uživatelů.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ:
CENA ČASOPISU OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Radmila Dortová
ředitelka Domova Harmonie v Mirošově
Redakce časopisu Ošetřovatelská péče téměř 17 let sledovala kontinuální proces změny u jednoho z velkých poskytovatelů sociálních služeb v plzeňském regionu. Ve vedení toho zařízení jsme nalezli dovednost jeho pracovníků rozvést kvalitu v náročných a neustále se měnících podmínkách a zároveň uchovat potřebnou kontinuitu a léta budovanou skvělou pověst zařízení. Manažerkou, která vhodným a uctivým způsobem navazuje na svého generačního předchůdce a současně citlivě posouvá Domov Harmonie k novému vnímání kvality, je paní Radmila Dortová. Paní ředitelce proto redakce časopisu udělila zvláštní cenu redakce Ošetřovatelské péče.

OSOBNOST ROKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PhDr. Eva Procházková
propagátorka psychobiografického modelu péče prof. E. Böhma
Pouze o nemnoha lidech lze tvrdit, že ovlivnili několik generací poskytovatelů sociálních služeb směrem k lepšímu pochopení podstaty péče o seniory. Jednou z těchto osobností je dáma, která přináší jiný, a přitom velmi přirozený pohled na kvalitu sociální péče o seniora, totiž včlenění jeho osobní historie, podmínek a vztahů, které formovaly jeho život do prostředí, které mu vytváří dané zařízení sociálních služeb. Psychobiografický model péče o seniora, který dle konceptu profesora Böhma adaptovala a významně rozvinula pro specifické podmínky českých sociálních služeb, ovlivnil a ovlivňuje celé vnímání kvality péče o seniora. Autorka mnoha publikací, garantka a lektorka mnoha desítek vzdělávacích kurzů, vysokoškolská pedagožka a velká dáma sociálních služeb, paní Eva Procházková se stala Osobností sociálních služeb roku 2016.

CENA SYMPATIE

Věra Mašláňová
vedoucí oddělení sociálně zdravotního úseku, Domov seniorů Hranice
Laureátka Ceny sympatie pracuje 31 ve stejném zařízení. Přitom neustále přináší nové ideje, které seniorům zpříjemňují chvíle v domově – naposledy to byla myšlenka zahrádek, které mohu cestovat za uživateli, i těmi upoutanými na lůžko, přímo do jejich pokojů. Nadchla nejen uživatele, ale i své kolegy, kteří se dobrovolně přidávají k báječné myšlence neotřelé aktivizační metody.

Iva Němcová
sociální pracovnice obce Zbůch
Iva Němcová změnila práci před mnoha lety a stala se pečovatelkou. Od té doby je jedinou pracovnicí terénní služby, protože zájem a zakázky klientů odpovídají jednomu úvazku. Musí se každodenně spolehnout jen sama na sebe, kolegyně potkává jen při poradách. O to více si vytvořila krásný vztah s klienty. Za samostatnou a velmi náročnou práci v terénu právem získala Cenu sympatie.

Karin Glumbíková
aktivizační pracovnice Domov Harmonie Mirošov
Z původní profese skladnice se díky podpoře vedení a síle studovat a vzdělávat se, se Karin Glumbíková, kterou známe i ze stránek Ošetřovatelské péče, vypracovala až na pozici aktivizační pracovnice, byť zpočátku rekvalifikaci nevěřila. Dnes jsou její arteterapeutické aktivity uživateli denně vyhledávány a výrobky, které v tvořivých dílnách vznikají, zdobí celý domov. Žena s velkým odhodláním a velkým srdcem, jak ji popisují kolegové, vede v domově kromě jiného i keramickou a košíkářskou dílnu.

Petra Lovecká
ekonomka provozu a ergoterapeutka Domov pro seniory Pod Skalkou Mníšek pod Brdy
Petru Loveckou podpořili nejen uživatelé, ale nezištně i kolegové ze zařízení. Původní profesí ergoterapeutka se postupně z nutnosti stala ekonomkou provozu. Ovšem její pracovní náplň nekončí za dveřmi kanceláře, aktivně se účastní všech aktivit domova a to, že práce v sociálních službách je její srdeční záležitostí, potvrzuje například tím, že se společných aktivit s uživateli zcela automaticky účastní celá její rodina. Děti pomáhají uživatelům na výletech, pečou pro ně koláče, a to vše díky skvělé výchově a pracovnímu zapálení, které své profesi věnuje.

Jana Jindřišková
vedoucí služby Domova se zvláštním režimem Rokytnice nad Jizerou
Janu Jindřiškovou okolí oceňuje především pro obrovské pochopení pro klienty se syndromem demence, jimž se všemožně snaží pomoci a co nejdéle udržet kvalitu jejich života. Na svém oddělení využívá prvky bazální a smyslové stimulace, snaží se, aby uživatelé měli co největší možnost pobytu venku. Zasadila se o zavedení stravování dle programu „Bon apetit“, tedy podávání stravy jako jednotlivého sousta pro klienty s omezenou motorikou.
Jana Tořová
vedoucí přímé péče Domov Duha p.o
Předposlední oceněnou je žena, která původně pracovala jako vychovatelka, posléze jako sociální pracovnice, a nakonec jako vedoucí přímé péče se specializací na bazální stimulaci. Nezná slovo vzdát se a popere se s každou nesnází, byrokratickou překážkou nebo problémem. Spolupracuje také s dobrovolnickým centrem Adra a dobrovolnické problematice se dlouhodobě věnuje. Společně s ředitelkou zařízení tvoří velmi kreativní duo, které posouvá zařízení kvalitou svých služeb mezi přední poskytovatele regionu.

Jiří Skála 
sociální pracovník a manažer Pečovatelské služby Pontis Šumperk o.p.s..
Jiří Skála pracuje v pečovatelské službě, pro niž vytváří individuální plány uživatelů, plánuje poskytování úkonů, ale je odpovědný také za komunikaci s potenciálními klienty a uzavírání smluv. Nepoužívá žádný počítačový program, pouze svoji hlavu. Jeho hlava je jeden velký software, na který se dá stoprocentně spolehnout. Spolehlivý, pečlivý a empatický zaměstnanec, charakterní člověk a dobrá duše zařízení.

 

Komentáře
  • Newsletter OP

    Text formuláře

  • Kategorie